57+ Pantun Minang Lucu, Kocak, Jenaka, beserta Artinya

Posted on

Pantun Minang Lucu – Pada kesempatan kali ini, admin Senipedia akan merangkum beberapa Pantun Lucu Bahasa Minang beserta artinya untuk kamu semua. Silakan simak ulasannya dan semoga bisa menghibur sekaligus menghilangkan rasa jenuh maupun bosan.

Bahasa Minangkabau adalah suatu bahasa tradisional yang berpusat di Sumatera Barat. Sejak dahulu kala, suku Minang memang terkenal dengan syair-syair mereka dalam berbagai tema, baik Pantun Jenaka bahasa Minang, pantun untuk kekasih, untuk yang merantau, inspirasi hidup dan sebagainya.

Tidak sampai disitu, Masyarakat Minang zaman dahulu juga banyak yang menjadi penyair, pujangga, pencipta lagu yang handal hingga novelis ternama yang karya mereka telah banyak diangkat ke layar lebar. Contohnya adalah Buku Buya Hamka yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijck.

Bahkan sebagian besar Lagu Tradisional Sumatera Barat maupun yang Modern, diselipi pantun-pantun Kocak Minang yang lucu dan mampu mengocok perut, sehingga menambah kesan khusus dan spesial di setiap lagu-lagu mereka.

Selengkapnya : Jenis Karya Sastra

Kumpulan Pantun Minang Lucu Lengkap dan Terbaru

Kumpulan Pantun Minang Lucu dan Artinya yang akan saya jabarkan di bawah ini, adalah berdasarkan terjemahan pribadi, jadi jangan khawatir bila seandainya kamu ragu mengenai artinya, karena untuk kalian tahu, saya asli orang Sumatera Barat bersuku Melayu, jadi saya mengerti betul Bahasa Minangkabau.

Nah, langsung saja ya, silakan simak beberapa Pantun Lucu Bahasa Minang dan Artinya di bawah ini :

1. Pantun Lucu Bahasa Minang

Buruang Alang inggok di Barak
Pupuak dibali samo jo dadak
Satiok tabayang senyum manih adiak
Karupuak dikunyah raso martabak

Terjemahan :
Burung elang hinggap di barak
Pupuk dibeli bersama dedak
Setiap terbayang senyum manis adik,
Kerupuk dikunyah rasa martabak


Ka kadai mambali bada
Bada diserak’an ka dalam samak
Kok iyo lai adiak sayang ka uda
Lai amuah adiak jadi minantu amak ?

Terjemahan :
Ke kedai membeli teri
Teri sitabur ke dalam semak
Jika benar adik sayang ke abang
Apakah adik mau jadi menantu ibu ?


Pai ka jam gadang naiak kereta
Anak rang agam rancak lakunyo
Alah tuo hiduik di dunia
Sampai kini masih juo jomblo

Terjemahan :
Pergi ke jam gadang naik sepeda
Anak Suku Agam bagus perilakunya
Sudah tua hidup di dunia
Sanpai sekarang masih jomblo saja


Rakik maco urang singkarak,
Duduak diatehnyo sambia maota ota.
Uda bantuak nyo se nan bagak,
kironyo uda gadang sarawa.

Terjemahan :
Bagus rakitnya orang Singkarak
Duduk diatasnya sambil bercengkrama
Abang jago hanya di luar saja
Ternyata hanya omong kosong saja


Ba rakik rakik ka hulu
Baranang ranang katapian
Mantan alah ka penghulu
Awak masih jo surang

Terjemahan :
Berakit-rakit ke hulu
Berenang-renang ke tepian
Mantan sudah ke penghulu
Aku masih saja sendirian.


Ka kabun pai bakureh
Basobok kambiang babadan kuruih
Maingek galak adiak nan laweh
Aia putiah radonyo manih

Terjemahan :
Ke kebun pergi bekerja
Bertemu kambing berbadan kurus
Jika terbayang adik sedang tertawa terbahak
Air putih pun rasanya manis


Sanjo-sanjo buruang manangih
Diujuang gunuang matoari tabanam
Awak sangko adiak masih gadih
Kironyo anak alah baranam

Terjemahan :
Senja-senja burung menangis
Dibalik gunung matahari terbenam
Aku sangka adik masih gadis
Ternyata sudah beranak enam


Pasaman Timur si koto cengkeh
Lubuak Sikapiang si KotoMadya
Dima hati indak ka cameh
Gincu adiak sabana maha

Terjemahan :
Pasaman Timur kota cengkeh
Lubuk sikaping kotamadya
Bagaimana hati tidak cemas
Make up adik harganya sangat mahal


Jalan-jalan ka padang panjang
Singgah sabanta mambali papan
Sabana lamak si gulai randang
Gadih rancak lewat ndak taacuahkan

Terjemahan :
Jalan-jalan ke Padang Panjang
Singgah sebentar membeli papan
Enak sekali gulai randang
Gadis cantik lewat tak teracuhkan


Kabau jantan runciang tanduaknyo
Mamakan rumpuik di Padang basi
Baa ndak ka sakik hati ko
Janji tabuek nyo kabur lari

Terjemahan :
Kerbau jantan runcing tanduknya
Memakan rumput di Padang Besi
Bagaimana hati ini tidak sakit
Janji terikat, adik malah lari


Baca juga : Cara Membuat Pantun

2. Pantun Minang Jenaka Terbaru

Pantun jenaka bahasa minang
Pantun jenaka bahasa minang

Ka Batipuah naiak pedeti
Pedeti ditariak oh si kudo bendi
Sabana bedo anak mudo kini
Sadang talampa di rumah sakik pun masih baselfi

Terjemahan :
Ke Batipuh naik pedeti
Pedetinya ditarik oleh kuda
Emang beda anak muda sekarang
Sedang terkapar sakit pun masih sempat foto selfi


Sawah tabantang di tapi muaro
Anak gubalo mamanciang lauak sapu-sapu
Tigo taun wak basamo
Katiko baralek uda jadi tamu

Terjemahan :
Sawah terbentang di tepi muara
Anak gembala memancing ikan sapu-sapu
Tiga tahun kita bersama
Ketika nikah, aku jadi tamu


Daun maapuang di aia tanang
Maapuang ka ilia manuju muaro
Pangana alun juo lai tanang
Jodoh antar dima, umua lah sanjo

Terjemahan :
Daun mengapung di air tenang
Mengapung ke hilir menuju muara
Pikiran masih belum tenang
Jodoh entah dimana, umur semakin tua juga


Hari galok matoari ndak tagak
Sawah baarok ari ka ujan
Dima hati indak tagalak
Tupai talapeh dari dahan

Terjemahan :
Hari gelap matahari tak muncul
Sawah berharap hari kan hujan
Dimana hati tidak tergelak
Tupai terlepas dari dahan


Ka ladang di pagi ari
Paluah kalua kaniang mangkilek
Sabana kreatif anak mudo kini
Bapoto saratuih, nan diambiak ciek

Terjemahan :
Ke ladang  di pagi hari
Keringat bercucuran kening mengkilap
Benar-benar kreatif anak muda kini
Berfoto seratus kali, yang diambil hanya satu


Padi dipacik tuga mahantak
Duduak sabanta di tapi barak
Baa kok indak ambo tagalak
Kuciang bajalan sambia tagak

Terjemahan :
Padi dipegang kayu dihentak
Duduk sejenak di tepi barak
Bagaimana aku tidak terbahak
Kucing berjalan sambil berdiri


Tandiang bola ilia jo mudiak
Sipatu babali di koto baru
Sungguahlah sanak indak mancaliak
Baruak si angku mancari kutu

Terjemahan :
Tanding bola antar kampung
Sepatu dibeli di Koto Baru
Sungguh engkau tidak melihat
Monyet si kakek sedang mencari kutu


Tabamlah lantak di pagi ari
Bataduah bakipeh di bawah cubadak
Mode ko bana nak gadih kini
Salero gadang, dapua baserak

Terjemahan :
Tanamlah pembatas di pagi hari
Berteduh berkipas di bawah pohon nangka
Seperti inilah anak gadis kini
Selera tinggi, dapur tak berasap


Si Malin Kundang di Pantai Aia Manih
Pariaman jo pantai Gondariah
Talampau kancang ka nan gadih
Abuak mamutiah, kapalo lah sulah

Terjemahan :
Si Malin di Pantai Air Manis
Pariaman ada Pantai Gondariah
Terlalu suka yang gadis-gadis
(Padahal) rambut sudah memutih


Bungo rayo warnanyo sirah
Dipatiak dek rang pasa usang
Sabana cadiak baruak sabalah
Galambuang kuniang, nyo sangko pisang

Terjemahan :
Bunga Raya warnanya merah
Dipetik oleh anak Pasar Usang (nama pasar)
Sungguh pintar monyet tetangga
Balon warna kuning, disangkanya pisang


3. Pantun Minang Lucu dan Kocak Terpopuler

Tinggi tabangnyo si Buruang Bondoh
Tabang mambubuang ka angkasa
Den sangko SMS adiak nan tibo
Kironyo dari mama mintak pulsa

Terjemahan :
Terbang tinggi si burung bondo (pemakan padi)
Terbang membumbung ke angkasa
Kusangka SMS adik yang datang
Ternyata SMS mama minta pulsa


Ambiak kawek di ateh banto
Kawek nan kuniang duo-duo
Payah bacewek jo panyiar radio
Awak aniang inyo mangecek juo

Terjemahan :
Ambil kawat di atas rumput
Kawat warna kuning kedua-duanya
Susah punya pacar penyiar radio
Aku diam, dia ngomong aja


Bali lado pancukuik samba
Samba baluik untuak minantu
Iyo bedo basunguik taba
Tiok sabanta tasapik pintu

Terjemahan :
Beli cabe cukupi sambal
Sambal belut untuk menantu
Memang beda berkumis tebal
Tiap sebentar tersangkut pintu


Merdu bakicau si Buruang Pipik
Pipik bakicau di tangah hari
Asa lai namuah adiak dijapuik
Onda di dealer den baok lari

Terjemahan :
Merdu kicaunya burung pipit
Pipit berkicau di tengah hari
Asalkan mau adik ku jemput
Motor di Dealer ku bawa lari


Buruang punai di Sungai Sariak
Baputa-puta mancari alamaik
Tiok tabayang lasuang pipik adiak
Kopi diminum raso jus tomaik

Terjemahan :
Burung Punai di Sungai Sariak
Berputar-putar mencari alamat
Tiap terbayang lesung pipi adik
Kopi diminun terasa jus tomat


Lamak bamain layang-layang
Bamain kalereang kito kamudian
Lamak bapacar jo gadih Sungayang
Tiok maanta dapek durian

Terjemahan :
Asyik bermain layangan
Bermain kelereng sesudahnya
Asyik pacaran sama gadis Sungayang (nama daerah)
Tiap bertamu dapat durian


Terjemahan :

Datang tak dijemput
Pulang tak diantar
Asal rokok masih cukup
Biarlah tidur tanpa bantal


Ingin hati pai ka pulau
Tapi pandayuang lah patah pulo
Ingin hati pai ka lapau
Tapi tarompa suok kaduonyo

Terjemahan :
Ingin hati pergi ke pulau
Tapi pendayung telah patah
Ingin hati pergi ke kedai
Tapi sendal kanan keduanya


Bialah bakandang lapang
Asa takabek si anak macan
Bialah batarompa japang
Asa di jari mangkilek si batu bacan

Terjemahan :
Biarlah ukuran kandang lapang
Asal terimat jua si anak macan
Biarlah bersandal Japang
Asal di jari mengkilat ada batu bacan


Dinanti tabang si Buruang Bondo Sakali tabang jauah malintang
Dinanti adiak ndak kunjuang tio
Sakali tibo managiah utang

Terjemahan :
Dinanti terbang si burung bondo
Sekali terbang jauh melintang
Dinanti adik tak kunjung tiba
Sekali tiba menagih hutang


Sapandai-pandai tupai malompek
Nan pasti ka jatuah juo
Sapandai-pandai adiak mangamek
Nan gigi ompong ka nampak juo

Terlrjemahan :
Sepandai-pandainya tupai melompat
Pasti akan jatuh juga
Sepandai-pandainya adik tersenyum
Gigi yang ompong terlihat jua


Alang tabang di ateh ngarai
Tabang tinggi ka langik sabak
Iyolah malang nasib denai
Baapi-api lai barokok indak

Terjemahan :
Alang-alang terbang di atas ngarai
Terbang tinggi ke langit sabak
Memang mang nasib saya
Mancis ada, rokoknya tidak

Baca Juga : Kumpulan Pepatah Minang Terlengkap.


4. Pantun Bahasa Minang Paling Lucu

Kumpulan pantun lucu bahasa Minang
Pantun Minang Paling Lucu

Tinggi tabangnyo si buruang bondo
jatuah badarai maimpok buah rambutan
iyolah bansaik bana iduik denai ko
oto baru limo, rumah hanyo balenggek lapan

Terjemahan :
Burung Bondo terbang tinggi
Jatuh menimpa buah rambutan
Memang miskin hidupku ini
Mobil 5, rumah bertingkat 8


Tasabuik urang bunian
bacurito kawan di ateh batu
cando ko bana parasaian
baa dek lamo bana tanggal satu

Terjemahan :
Terkenal adanya orang bunian (suku pedalaman)
Bercerita kawan di atas batu
Seperti inilah penderitaan
Kenapa lama sekali tanggal 1 ?


Jalan babatu padati diarak
diarak padati si urang jao
kironyo kini tanggal satu
karak di pariuak bakikih juo

Terjemahan :
Jalan berbatu padati (kuda bendi) diarak
Diarak padati oleh orang jawa
Kupikir kini tanggal satu
Kerak di periuk ku kikis jua


Bungo kananga basalo duri
nampak ruso bakaki balang
sabanta bana rasonyo hari
Nan awak masih surang diri

Terjemahan :
Bunga kenanga bersela duri
Nampak rusa berbelang kaki
Cepat sekali rasanya hari
Aku masih saja seorang diri


Sumbahyang zuhur di surau tuo
ayam mangaram di tapian talago
nan manjagoan sahur dek alun ado
tapaso alaram basalek ka talingo

Terjemahan :
Shalat Zhuhur di surau tua
Ayam berkokok di tepian telaga
Yang membangunkan sahur belum ada
Terpaksa alarm disumbat ke telinga


Urang kuriak pai ka darek
jalan baduo di ate batu
tiok mancaliak adiak mangamek
bulan tuo saraso tanggal satu

Terjemahan :
Orang Kuriak (nama daerah) pergi ke darat
Jalan berdua di atas batu
Setiap melihat adek tersenyum
Bulan tua rasa tanggal satu


Manurun jalan ka Sungayang
mambaok pisang jo buah salak
ka bakeh urang bakatokan sayang
bini di rumah kanai bulalak

Terjemahan :
Menurun jalan ke Sungayang
Membawa pisang dan buah salak
Ke orang lain dibilang sayang
Istri di rumah digoda orang


Luruihlah jalan ka sungayang
babelok jalan ka saruaso
katiko rancak maimbau sayang
kini lah gapuak baimbau: puso!

Terjemahan :
Lurus jalan ke Sungayang
Berbelok jalan ke Saruaso (nama daerah)
Ketika cantik dipanggil sayang
Kini sudah gemuk dipanggil “Puso” (merk mobil)


Bialah jalak di ateh dahan
asa talarai si buruang angso
bialah litak denai tahan
asa tabali baterai untuak radio

Terjemahan :
Biarlah burung jalak di atas dahan
Asal terusir si burung angsa
Biarlah lapar kutahankan
Asal terbeli baterai untuk radio


Jikok sanak ka kampuang kuriak
ambiak durian di ateh batu
jikok mandanga galak badarai adiak
akhir bulan saraso tanggal satu

Terjemahan :
Jika kawan ke Kampung Kuriak
Ambil durian di atas batu
Jika mendengar gelak tawa adik
Akhir bulan rasa bulan baru


Baca juga : Pantun Selamat Berpuasa

5. Kumpulan Pantun Minang bikin Ngakak

Bukan parpatih jadi nahkodo
tapi tuanku rajo dubalang
bukan pitih nan indak ado
tapi saku banyak balubang

Terjemahan :
Bukan perpatih jadi nahkoda
Tapi tuanku Raja Dubalang
Bukan uang yang tidak ada
Tapi kantong celana yang banyak berlobang


Bialah tarang di rambang patang
nan bararak rinai salapeh pagi
bialah urang nan alah kanyang
nan wak sato pulo mancukia gigi

Terjemahan :
Biarlah terang di hari petang
Yang berarak gerimis sampai pagi
Biarlah orang sudah kenyang
Yang penting kita ikut mencukil gigi


Rami lapangan dek panampilan ben
urang banyanyi dari lua nagari
gigi ompong bakacamotao reben
kironyo pak gaek mancaliak garhano matoari

Terjemahan :
Lapangan ramai karena konser
Orang bernyanyi dari luar negeri
Gigi ompong pakai kacamata
Ternyata kakek melihat gerhana matahari


Tasabuik kain rancak diurai
kain sutra tanamo dari toraja
tadanga adiak galak badarai
dalam kopatra saraso di ateh apanja

Terjemahan :
Terkenal kain indah terurai
Kain sutra ternama asal Toraja
Gelak tawamu terbahak-bahak
Dalam Kopatra rasa di atas Avanza


Lapek talatak di tapi cawan
dibali dari lapau si mon
gaek manakua di tangah jalan
kironyo sadang mancari pokemon

Terjemahan :
Kue terletak di tepi mangkuk
Dibeli dari kedai si Mon (nama orang)
Kakek sibuk di tepi jalan
Ternyata sedang mencari pokemon


Urang mudiak manabang pinang
pinang dihirik ka dalam ladang
mandanga adiak maimbau sayang
gata digigik rangik sakatiko ilang

Terjemahan :
Kampung sebelah menebang pinang
Pinang digiring ke dalam ladang
Mendengar adek memanggil sayang
Gatal digigit nyamuk langsung hilang


Tasabuik danau singkarak
Iyolah hulu batang ombilin
Dicaliak pariuak nan tingga karak
Pitih lah habih dek batu cincin

Terjemahan :
Terkenal danau Singkarak
Dari hulu Sungai Ombilin
Dilihat periuk yang tinggal kerak
Uang sudah habis karena batu cincin


Rimbun daunnyo batang kuini
Dibawahnyo anak-anak bamai kalereang
Ado-ado sajo mode buya jaman kini
Pasang kopiah dipateleang

Terjemahan :
Rimbun daunnya pohon mangga
Dibawahnya anak-anak bermain kelereng
Ada-ada saja Buya zaman kini
Pasang peci gaya mereng


Iyolah siang tibo di kapalo
bapayuang kito maambiak cubadak
iyolah malang tibo di denai ko
bagayuang lai baraia indak

Terjemahan :
Hari terik diatas kepala
Pakai payung mengambil nangka
Sungguh malang nasib di raga
Gayungnya ada airnya tidak


Alah lamo indak ka rimbo
sakali ka rimbo iyo rimbo cino
alah lamo indak basuo
sakali basuo upiak sadang badomino

Terjemahan :
Sudah lama tidak ke hutan
Sekali ke rimba ya rimba cina
Sudah lama tidak melakukan pertemuan
Ketika bertemu sesang main domino


Baoto ka padang Kabuik
Banyak urang mamakai batiak
Paruik litak lapau lah tutuik
Tapaso bakinyam tapi-tapi batu akiak

Terjemahan :
Naik mobil ke lapangan berkabut
Banyak orang memakai batik
Perut lapar warung dah tutup
Terpaksa dicicipi batu akik


Ujan hari di tangah malam
patuih jo guruah sahuik-manyahuik
ka mangopi lampu padam
galeh urang nan tasarupuik

Terjemahan :
Hujan ditengah malam
Petir dan gemuruh sambar-menyambar
Pengen ngopi listrik padam
Gelas orang yang tersruput


Iyolah mabuak di padehnyo lado
dek tamakan sakali duo
iyolah badabuak jantuang di dado
dek tacigok dompet di tanggal tuo

Terjemahan :
Sungguh pedas rasanya lada
Karena termakan sekaligus
Berdebar jantung di dada
Karena melihat isi dompet di tanggal tua


Kok ragu jalan ka muaro tebo
ancak ditanyo ka nan cadiak
kok rindu bana nan lah tibo
cicak dipandang tabayang adiak

Terjemahan :
Kalo ragu jalan menuju Muara Tebo (nama muara)
Lebih baik ditanya ke orang yang tahu
Kalau rindu sudah membayang
Cicak dipandang terbayang adik


Baa bana di diri nan ko
denai manjauah adiak mangamek
denai mandakek adiak malompek
Iyo bedo parasaian badan

Terjemahan :
Kenapa lah diri ini
Aku menjauh adik tersenyum
Aku mendekat adek pergi
Memanglah sudah nasib di badan diri

Penutup

Demikianlah, beberapa Contoh Pantun Minang Lucu , jenaka dan kocak beserta arti lengkapnya. Semoga bisa menghibur kamu yang sedang galau atau bersedih, dan juga menambah referensi baru bagi kamu yang tengah mencari Pantun lucu terbaru.

Selanjutnya : Lagu Daerah Sumatera Barat beserta Arti dan Maknanya